Subsidie voor de stimulering en ondersteuning van de lokale economie

Samen met andere ondernemers een evenement organiseren? Een braderie in uw dorpskern, een ondernemersbeurs of een lokale open-deurendag? Een geweldig idee om producten en/of diensten van diverse ondernemers gezamenlijk aan te bieden? Toffe ideeen voor samenwerking met lokale handelaars tot leven laten komen? Het gemeentebestuur van Kortenberg draagt dit soort initiatieven een warm hart toe!

Het gemeentebestuur van Kortenberg kent subsidies toe aan projecten ter stimulering en ondersteuning van de lokale economie in Kortenberg. Handelaars en/of ondernemers die gevestigd of actief zijn op het grondgebied van Kortenberg kunnen een aanvraag indienen voor een project, waarbij ten minste drie handelaars en/of ondernemers betrokken zijn.

Voorwaarden

Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de gemeente Kortenberg een subsidie verlenen aan volgende aanvragende organisaties:

  • Ondernemersverenigingen die gevestigd zijn op het Kortenbergs grondgebied;
  • Een collectief van ondernemers[1]. Hiervoor zijn minimaal drie ondernemers nodig.


[1] Ondernemers: geregistreerd bij de KBO en gevestigd met hun onderneming in Kortenberg of elders gevestigd, maar aantoonbaar actief op het grondgebied van Kortenberg.

 

 

Procedure

Men kan de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

-          Voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde formulieren en dient ze in bij de dienst Ondernemen via fysieke overhandiging, via mail naar ondernemen@kortenberg.be of via het online aanvraagformulier. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website.

-          De dienst Ondernemen toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en formuleert een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist of het project in aanmerking komt voor subsidiëring.

      -      De bekendmaking van de subsidie vindt plaats ten laatste vier weken na de indiening van de aanvraag van de subsidie.

-          Na het besluit van het college van burgemeester en schepenen kan binnen vier weken een gemotiveerd beroep aangetekend worden.

-          Uiterlijk 3 maanden na het project dienen volgende bewijsstukken ingediend te worden:

  • Een verslag van de activiteit;
  • Een financieel overzicht (inkomsten en uitgaven);
  • Betaalbewijzen voor de subsidieerbare kosten (artikel 7) op naam van de aanvrager;
  • Minstens drie voorbeelden van de communicatieve uitingen waarbij gemeente Kortenberg wordt vermeld als subsidieverstrekker.

-          Indien projecten na toekenning van de subsidie deels of niet kunnen worden uitgevoerd, wordt de dienst Ondernemen onmiddellijk verwittigd zodat het college van burgemeester en schepenen geïnformeerd kan worden);

-          De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren uiterlijk twee maanden na ontvangst van het volledige dossier met bewijsstukken.  

- In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden:

-          de gemeente toe te laten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle middelen die zij hieromtrent nodig acht;

-          de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;

-          elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur toe te staan om eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren.

-           Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het gemeentebestuur niet of slechts gedeeltelijk de subsidies uitbetalen. Ook kan ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.

- Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende aanvrager voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidie.

- De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.

Bedrag

Het gemeentebestuur van Kortenberg voorziet jaarlijks een totaalbedrag van € 4.750,00 in het gemeentelijke budget.

De voorwaarden van toekenning zijn als volgt:

-          Het project wordt uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen van Kortenberg;

-          De aanvrager dient een gemotiveerd projectplan in, inclusief begroting;

-          Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd bedient de doelgroep in de breedte. Dit wil zeggen dat het project van toepassing is op een sector en/of alle (type) ondernemers met een minimum van twee en niet slechts één handelaar of ondernemer;

-          De aanvrager krijgt voor een goedgekeurde subsidieaanvraag maximum 30% van de subsidieerbare kosten terugbetaald met een plafondbedrag van maximaal € 1.000,00;

-          De dienst Ondernemen wordt uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het project;

-          De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 8 weken voor de start van het evenement ingediend zijn om in aanmerking te komen voor subsidiëring;

-          De toegekende subsidies worden in mindering gebracht van het hoger vermelde totaalbedrag totdat deze uitgeput is.

Contactinformatie