Subsidie voor de ondersteuning van duurzame, mondiale ontwikkelingsprojecten

Het gemeentebestuur van Kortenberg wenst Noord/Zuid projecten te ondersteunen, met het oog op het bevorderen en het verbreden van het draagvlak van en voor internationale solidariteit.

De nadruk wordt gelegd op de ondersteuning van kleinschalige structurele projecten Noord-Zuid met een duidelijke link naar de gemeente Kortenberg. De structurele band met de gemeente Kortenberg kan op verschillende manieren gelegd worden maar moet gericht zijn op een lange termijn samenwerking.

Het project Noord-Zuid is gericht op de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van een regio, gemeenschap of bevolkingsgroep, beoogt een duurzame ontwikkeling, betrekt de doelgroep/partner bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het project en moet de doelgroep in staat stellen zijn eigen ontwikkeling in handen te nemen. Het project situeert zich in een erkend ontwikkelingsland, voorkomend op de lijst van de OESO (DAC-Lijst).

Het is niet alleen belangrijk dat er een goed structureel onderbouwd project in het Zuiden wordt ondersteund. Minstens even belangrijk zijn de fondsenwervende, informatieve en educatieve activiteiten die georganiseerd worden in de gemeente Kortenberg.

 

 

Voorwaarden

Binnen de perken van het jaarlijks vastgestelde budget kan de gemeente Kortenberg een subsidie verlenen aan volgende aanvragende organisaties en rechtspersonen.

 • een erkende* ngo of 4de pijler organisatie, waarbij de organisatie een uitgesproken band met Kortenberg heeft
 • Kortenbergse jongeren of personen die zich inzetten voor een ontwikkelingsproject door een actie in het zuiden: Bijvoorbeeld - Een stage, vrijwilligerswerk, enz. of een actie het noorden: Bijvoorbeeld het voorbereiden van een bouwproject als architect, dat zal worden uitgevoerd in het zuiden - een sponsortocht, enz. 

(*) De aanvragende organisaties moeten door de gemeente Kortenberg erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

 

Voorwaarden waaraan de aanvrager voor subsidie B en D moet voldoen.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager zich bereid verklaren toe te treden tot de Wereldraad en deel te nemen aan de vergaderingen van de Wereldraad. Zich engageren in- en voor de  activiteiten georganiseerd door de Wereldraad.  

Procedure

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project in het Zuiden en/of activiteit in het Noorden aan de volgende voorwaarden inhoudelijk voldoen.


Het project in het Zuiden

 • Het project is gericht op de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van een regio, gemeenschap of bevolkingsgroep in het Zuiden;
 • Het project beoogt een duurzame ontwikkeling, met o.m. respect voor het milieu, respect voor de aanwending van materialen en grondstoffen, respect voor mensenrechten en gender en respect voor de culturele eigenheid van de doelgroep van het project in het Zuiden;
 • De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, SDG’s van de VN zijn een leidraad.
 • Het project betrekt de doelgroep/partner bij de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van het project in het Zuiden en dit weerspiegelt zich in de structuur en organisatie van de doelgroep/partner;
 • Het project moet de doelgroep in het Zuiden in staat stellen zijn eigen ontwikkeling in handen te nemen, onder meer door het aantonen van de duurzaamheid op langere termijn en van de volledige overname van het project na afloop.
 • Het project is gesitueerd in een erkend ontwikkelingsland.

 

De activiteit in het Noorden

 • De activiteit in het Noorden vindt plaats in Kortenberg. Ze staat open voor een zo ruim mogelijk publiek;
 • De activiteit in het Noorden moet leiden tot een beter inzicht in de huidige wereldsituatie en de globalisering en tot wederzijds begrip, waardering en solidariteit tussen de volkeren;
 • De activiteit in het Noorden wordt niet dubbel gefinancierd via een ander gemeentelijk subsidiereglement;
 • In de communicatie wordt het logo van de gemeente Kortenberg opgenomen. De gemeente ontvangt een exemplaar van alle communicatie.

 

Verloop van aanvraag voor subsidie B en D.

Men kan de subsidies verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

 • Voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde formulieren (online of offline) en dient ze in bij de dienst lokale economie. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de gemeentelijke website. De documenten moeten in het Nederlands worden ingevuld;
 • Een werkjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december;
 • De termijnen waarbinnen men de subsidieaanvraag kan doen, worden bepaald in het betreffende reglement: aanvragen voor projecten in het Zuiden (B en D), dus ook organisaties voor eerlijke handel dienen ingediend te worden tussen 1 januari en 31 maart van het werkjaar.
 • De aanvragen voor de subsidie A kunnen het hele jaar worden aangevraagd;
 • De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 30 juni (B en D);
 • Tussen 1 juli en 31 juli kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen;
 • De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 augustus (B en D);
 • Elke aanvrager mag per werkjaar maximaal 1 subsidieaanvraag indienen.

Meebrengen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient de aanvrager volgende documenten, gedateerd en ondertekend, in:

 • Een volledig in het Nederlands ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • Een begroting van ontvangsten en uitgaven van het project in euro uitgedrukt. Bij de begroting wordt duidelijk melding gemaakt van alle financieringsbronnen;
 • Voor een project dat over verscheidene jaren loopt, wordt een meerjarenplanning ingediend.

Bedrag

Het subsidiebudget wordt jaarlijks voorzien in het gemeentelijke budget.

Dit budget wordt verdeeld volgens de volgende richtlijnen:

 • A: 2000 euro voor jongerensubsidies; ontwikkelingssamenwerking en occasionele aanvragen van Kortenbergse inwoners die betrekking hebben op individuele mondiale trajecten;
 • B: 9000 euro voor projecten in het Zuiden met sensibilisering in het Noorden;
 • C: 1000 euro forfaitaire verhoging opbrengst stratenverkoop van 11.11.11 campagne;
 • D: 3000 euro werkingsmiddelen voor organisaties voor eerlijke handel met het Zuiden.

Contactinformatie