Certificering van koeltechnici en koeltechnische bedrijven

U hebt een Vlaamse erkenning als ‘koeltechnicus/technicus koelinstallaties’ nodig als u werkzaamheden uitvoert aan stationaire koelinstallaties (bijv. industriële koeling, diepvriezers, aircosystemen of warmtepompen) met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen of koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en er een risico bestaat op emissies van deze schadelijke koelmiddelen.

Het gaat om de installatie, het onderhoud, de reparatie, de buitendienststelling, de controles op lekkages en de terugwinning van deze koelmiddelen.

Download hier de overzichtslijst met erkende koeltechnici.

Voorwaarden

Om erkend te worden als koeltechnicus moet u voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen leefmilieu:
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • een natuurlijke persoon zijn
  • in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek van categorie I, II, III of IV (‘Europees certificaat’).

U hebt al een Europees certificaat als koeltechnicus

Hebt u al een Europees certificaat als koeltechnicus, dan kunt u ook het Vlaamse erkenningsbewijs krijgen. U moet zich wel aanmelden bij de Vlaamse overheid vóór u begint te werken in het Vlaamse Gewest. Die verplichting geldt voor technici die:

 • buiten het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben
 • in het Vlaamse Gewest een Europees certificaat behaald hebben, maar nog geen Vlaams erkenningsbewijs hebben.

Als bij aanmelding het Europees certificaat ouder is dan vijf jaar, moet de koeltechnicus eerst slagen voor het actualisatie-examen in een erkend opleidingscentrum om de Vlaamse erkenning te kunnen bekomen.

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning is geldig voor onbepaalde duur. Als erkend technicus moet u wel voldoen aan enkele verplichtingen.

Meer info over de verplichtingen voor erkende koeltechnici.

Het bedrijf waarvoor de technicus werkt, moet ook een erkenning als koeltechnisch bedrijf hebben.

Procedure

U hebt nog geen Europees certificaat als koeltechnicus

Wie als koeltechnicus aan de slag wil in het Vlaamse Gewest en nog niet over een Europees certificaat beschikt, moet deelnemen aan een examen in een erkend opleidingscentrum.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor koeltechnici.

Wie slaagt voor het examen, ontvangt een Europees certificaat van categorie I, II, III of IV en een Vlaams erkenningsbewijs.

Het eerste examen voor het behalen van het Europees certificaat als koeltechnicus bestaat uit 4 onderdelen:

 • een theoretisch deel over koeltechniek
 • een theoretisch deel over wetgeving
 • een praktische proef handelingen met ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen
 • een hardsoldeerproef

Personen die een certificaat categorie III of IV willen behalen, zijn vrijgesteld van de hardsoldeerproef. De koeltechnicus is geslaagd als hij voor ieder onderdeel minstens 60% van de punten behaalt.

Mogelijke examenvragen

 • Eerste examen koeltechniek: lijst examenvragen theorie
 • Praktijkproef handelingen met ozonlaagafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen:
  • Praktijkproef handeling cat. I
  • Praktijkproef handeling cat. II
  • Praktijkproef handeling cat. III
  • Praktijkproef handeling cat. IV
 • Praktijkproef hardsolderen:
  • Praktijkproef hardsolderen categorie I
   • Schema praktijkproef hardsolderen categorie I
  • Praktijkproef hardsolderen categorie II
   • Schema praktijkproef hardsolderen categorie II

U hebt al een Europees certificaat als koeltechnicus

Als u het Europese certificaat hebt behaald (bv. F-gassendiploma NL), maar nog niet de Vlaamse erkenning, moet u zich eerst aanmelden via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving (klik op ‘Ga naar het erkenningenloket’; aanmelden met eID) vooraleer te mogen werken in het Vlaamse Gewest.

Beschikt u niet over een Belgische eID, dan moet u uw melding met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP, versturen.

Voeg de volgende gegevens bij uw melding:

 • een kopie van het Europese certificaat in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
 • de identificatiegegevens van de technicus:
  • de voor- en achternaam
  • het rijksregisternummer of BIS-nummer als u niet over een rijksregisternummer beschikt. Het BIS-nummer is een uniek identificatienummer voor niet-Belgen. Het bestaat uit 11 cijfers zoals het rijksregisternummer. Niet-Belgen die bij een Belgische werkgever werken of in België wonen, krijgen automatisch een BIS-nummer. Als u geen BIS-nummer heeft, kan u dit aanvragen via een afspraak op een registratiekantoor. Klik hier voor meer informatie over het bekomen van een BIS-nummer.
  • het telefoonnummer en e-mailadres van de technicus
  • de naam en het ondernemingsnummer van het bedrijf waarvoor de technicus werkt. Als het bedrijf geen ondernemingsnummer heeft, dan bezorgt u het adres van de maatschappelijke zetel en het btw-nummer van het bedrijf.

Bedrag

Als erkend koeltechnicus moet u een jaarlijkse retributie betalen voor het toezicht op uw erkenning. U krijgt daarvoor in het begin van het kalenderjaar met de post een factuur op naam op uw officiële adres.

 • Voor 2022 bedraagt de jaarlijkse retributie: 30 euro.
 • Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).